Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej – oświadczenie w sprawie dostępności

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Visit Szczecin.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia dla strony visitszczecin.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa visitszczecin.eu spełnia wymagania w 96,94%.

  • Część elementów zawiera niewystarczający poziom kontrastu
  • Część linków nie zawiera treści lub tytułu
  • Jeden atrybut ARIA ma nieprawidłową wartość

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Tarka, marta.tarka@zstw.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 35 16 204. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek ul. Wyspa Grodzka 1 - Port Jachtowy w Szczecinie

Do budynku posadowionego na Wyspie Grodzkiej 1 prowadzi wejście główne zlokalizowane w przejściu dzielącym budynek na 2 części. Dojście na wyspę przez kładkę pieszo-jezdną łączącą wyspę z nabrzeżem starówka. Przy nabrzeżu znajduje się parking. Do wejścia można dojechać wózkiem inwalidzkim, przez kładkę pieszo-jezdną. Budynek na Wyspie Grodzkiej jest budynkiem parterowym. W budynku nie ma windy. W budynku zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, w ciągu toalet publicznych z tyłu budynku. Przed budynkiem brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na wyspę samochodem jest ograniczony i wymaga uzyskania zgody Bosmanatu pod nr telefonu 539-924-222. Do budynku i toalety można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku na Wyspie Grodzkiej nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W Porcie Jachtowym w Szczecinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek przy ul. Tadeusza Wendy 8 - siedziba spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia

Budynek z trzema kondygnacjami naziemnymi, całkowicie podpiwniczony. Część piwnicy stanowią pomieszczenia socjalne oraz serwerownia. W budynku znajdują się dwa wejścia - jedno od strony pn.-zach. bezpośrednio z chodnika, a drugie od strony pd.-wsch. ze schodami zewnętrznymi. Budynek posiada też dwa zewnętrzne wejścia do piwnic. Budynek nie jest wyposażony w windę. Na I piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się parking ogólnie dostępny z 12 miejscami postojowymi. Jedno z miejsc przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Przed głównym wejściem do budynku, na wysokości około jednego 1,5 metra umieszczony jest domofon umożliwiający przywołanie obsługi. W budynku znajduje się jedna mata antypoślizgowa.

Budynek przy ul. Zbożowej 3 - Bosmanat

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z wejściem od strony Pn. – Wsch. W budynku zlokalizowane są toalety i natryski dla żeglarzy. Przy budynku wyznaczono 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Budynek przy Placu Żołnierza Polskiego 20 - Centrum Informacji Turystycznej

Pawilon wystawowo-recepcyjny to obiekt jednokondygnacyjny z głównym poziomem użytkowym usytuowanym w części piwnicznej oraz trzema antresolami. Wejścia do budynku usytuowane są od strony zachodniej i wschodniej. W części piwnicznej znajdują się toalety ogólnie dostępne, nie ma jednak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Nie występują również oznaczenia w alfabecie Braille’a ani napisy powiększone dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W budynku znajdują się dwie maty antypoślizgowe.

Budynek przy ul. Jana z Kolna 7

Budynek wolnostojący, parterowy z częściowym podpiwniczeniem, położony przy Nabrzeżu Pasażerskim. W obiekcie znajduje się dyspozytornia do obsługi statków. Dojazd do budynku zlokalizowany jest od strony ul. Jana z Kolna. Do wejścia głównego od strony nabrzeża prowadzą schody czterostopniowe z wjazdem dla wózków inwalidzkich. W budynku nie występują oznaczenia w alfabecie Braille’a ani napisy powiększone dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych.

W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej powyższych budynków prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominik Bielicki: dominik.bielicki@zstw.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel.+48 91 35 16 232.

Zespół budynków hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera 3/5/7 - Netto Arena

Zespół budynków jest położony na działce w obrębie ulic Al. Wojska Polskiego, Szafera, Jarzyńskiego. Jest to kompleks obiektów, z których w głównym- budynku „A” mieści się hala widowiskowo sportowa. Do tego budynku prowadzą trzy główne wejścia. Wszystkie pomieszczenia „publiczne” w tym budynku i reszcie kompleksu, są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd z otaczającego terenu na poziom kondygnacji parterowej, gdzie umieszczono dolne przystanki wind odbywa się bez barier architektonicznych. Na widowni Sali głównej znajdują się miejsca dala widzów na wózkach na poziomie I-go piętra łatwo dostępne z hallu na parterze jedną z wind. Wymiary kabin dźwigów, szerokość wejść do wszystkich pomieszczeń publicznych i specjalnie wydzielonych pomieszczeń sanitarnych dostosowane zostały do gabarytów standardowych wózków inwalidzkich. Toalety i umywalnie przeznaczone dla niepełnosprawnych, zostały wyposażone w specjalistyczne elementy uchwytów i armatury sanitarnej umożliwiające samodzielne korzystanie z tych pomieszczeń osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Na terenie obiektu znajduje się duży parking z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych.

W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej zespołu budynków hali widowiskowo-sportowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Sokulski: robert.sokulski@zstw.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. +48 91 383 31 10.

 

Aplikacja mobilna

Explore Oder

 

Dane teleadresowe:

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 8
70-655 Szczecin
e-mail: sekretariat@zstw.szczecin.pl
tel. 91 35 16 200